Scyphochlamys

Genus
Scientific Name: Scyphochlamys  Balf.f.  (Rubiaceae)