Pleurothallopsis

Genus
Scientific Name: Pleurothallopsis Porto & Brade. (Orchidaceae)